I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB “PetHomePeople”, juridinio asmens kodas 305695822, adresas Šventupės g, 28A Kaunas – (toliau MES). Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kontaktai susisiekimui:

* tel: +370 672 27650

* el. paštas: eshop@beauty24.lt 

1.2. MB “PetHomePeople” siekia užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip MB “PetHomePeople” tvarko jų duomenis. Šiose Taisyklėse Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3. MB “PetHomePeople” savo veiklos metu vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

 

II . ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis MB “PetHomePeople” paslaugomis šios Taisyklės bus tiesiogiai taikomos renkant, tvarkant, ir, Taisyklėse numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.2. Jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis ir jose aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.3. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Taisyklių pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.4. Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.

2.5. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

 

III. ELEKTRONINĖS PREKYBOS VALDYMAS

3.1. Siekdami suteikti Jums galimybę apsipirkti Interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, mes šios paslaugos teikimo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

3.1.1. Vardas;

3.1.2. Pavardė;

3.1.3. Lytis (kreipinys);

3.1.4. Telefono numeris;

3.1.5. El. pašto adresas;

3.1.6. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.7. Esant poreikiui, papildoma siuntos gavėjo pateikta pristatymui reikalinga informacija (pvz. laiptinės durų kodas).

3.2. Teisiniu duomenų tvarkymo elektroninės prekybos vykdymo tikslu pagrindu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas siekiant įvykdyti Jums įsigyjant prekes sudaromą sutartį.

3.3. Prekių pristatymui MB “PetHomePeople” pasitelkia siuntų pristatymo paslaugas teikiančias įmones.

 

IV. LOJALUMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS IR SU JA SUSIJUSIOS TIESIOGINĖS RINKODAROS VYKDYMAS

45.1. MB “PetHomePeople” parduotuvių tinklo lojalumo programos dalyviams teikia tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu siunčia naujienlaiškius, kviečia į renginius, el. paštu ir SMS žinutėmis informuoja apie akcijas bei nuolaidas. Atitinkamai, jei Jūs esate MB “PetHomePeople” lojalumo programos dalyvis, Jūsų sutikimo pagrindu MB “PetHomePeople” tvarko tokius Jūsų asmens duomenis lojalumo programos organizavimo ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu:

4.1.1. Vardas;

4.1.2. Pavardė;

4.1.3. El. pašto adresas;

4.1.4. Telefono numeris;

4.1.5. Miestas;

4.1.6. Gimimo data;

4.2. Duomenis MB “PetHomePeople” gauna tiesiogiai iš Jūsų ir juos perduoda UAB „Mailerlite“, kuris naudoja duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (SMS žinučių išsiuntimui).

4.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas – Jūsų kaip lojalumo programos dalyvio duotas sutikimas.

4.4. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl pranešimų siuntimo el. paštu ir/ar SMS žinutėmis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, tačiau tokiu atveju mes nebegalėsime Jums pateikti specializuotų pasiūlymų ir pateikti kitos su lojalumo programa susijusios informacijos.

 

V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

5.3. Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas

Elektroninės prekybos vykdymas Registruotų vartotojų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio apsilankymo Interneto svetainėje. Kitų pirkėjų duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prekių įsigijimo

Lojalumo programos organizavimas ir su ja susijusios tiesioginės rinkodaros vykdymas Iki lojalumo programos pabaigos

5.4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

5.5. Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

 

VI. JŪSŲ TEISĖS

6.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.3. Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu eshop@beauty24.lt ar paštu siųsdami prašymą: MB “PetHomePeople”, Šventupės g. 28A, Kaunas.

VII. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR SKUNDŲ PATEIKIMAS

7.1. Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu eshop@beauty24.lt.

7.2. Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

 

VIII. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

8.1. Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

8.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

8.3. Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

8.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

8.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

8.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų išsaugotos pažymėtos prekės bei vartotojo vardas.

8.4. Mes naudojame tokius slapukus:

8.4.1. Google Analytics slapukai – analitiniai slapukai, skirti statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti, vartotojo sesijai palaikyti ir identifikuoti unikalius lankytojus.

8.4.2. Prestashop slapukai – funkciniai slapukai, skirti vartotojo sesijai palaikyti, sudaryti sąlygas Jums užsiregistruoti bei prisijungti prie Interneto svetainės, joje apsipirkti ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.

8.4.3. Slapukai „soundest-views“ ir „soundestID“ – analitiniai slapukai, skirti nustatyti Interneto svetainės atvėrimo skaičių ir identifikuoti unikalius vartotojus.

8.4.4. Slapukas „viewedOuibounceModal“ – funkcinis slapukas, skirtas nustatyti, ar klientas pamatė išeinamo puslapio pranešimą su pasiūlymu užsiprenumeruoti naujienlaiškį.

8.4.5. Slapukas „accept-cookies“ – funkcinis slapukas, kuris tiesiogiai susietas su kitais analitiniais slapukais.

8.5. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

 

IX. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ ar „Instagram“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.2. Su šiomis Taisyklėmis susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainės trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

10.4. Šios Taisyklės peržiūrimos ir, esant reikalui, atnaujinamos, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

10.5. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Taisyklių atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.